مسئولیت اجتماعی نیلاگشت

کسب و کار سبز رویایی‌است که نیلاگشت از بدو تولد در سر می‌پروراند. مسئولیت اجتماعی بخشی از اخلاق کسب و کار ماست که باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که درآن فعالیت می‌کنیم، انجام دهیم. نیلاگشت همواره سعی می‌کند اثر جنبه‌های اقتصادی، محیطی و اجتماعی حقوق بشر را در نظر بگیرد و در سطح ایده‌آل، هیچ تاثیر منفی بر محیط زیست، اقتصاد و یا جامعه نداشته باشد.

همکاری با بنیاد کودک: آموزش کودکان یکی از موثرترین عوامل بر توسعه کشور است. پس از بررسی‌های بسیار با بنیاد کودک آشنا شدیم و آن را پاسخ مناسبی برای دغدغه‌هایمان یافتیم. اکنون چند سالی‌ست که نیلاگشت یکی از همیاران بنیاد کودک است.

خنثی کردن اثرات مخرب بر محیط زیست: کسب و کار سبز به دنبال خنثی کردن میزان دی‌اکسیدکربنی است که در یک فعالیت خاص تولید می‌شود و بر محیط زیست تاثیر می‌گذارد. نیلاگشت سعی دارد رد پای کربن تولید شده را با کاشت درخت از بین ببرد.

همکاری با گروه مردم نهاد یکی هستیم:

نیلاگشت با هدف کمک یه توسعه کشور،‌ همراه گروه خیریه «یکی هستیم» است. این گروه، با هدف ساخت یک کانون توسعه، در جهت حفظ و پشتیبانی کودکان جازموریان گام برمی دارد.