استخدام نیروی متخصص در زمینه‌های تکنولوژی و حوزه سلامت طی سال ۲۰۱۷ در کشور کانادا رشد معناداری نشان می‌دهد. این رشد بخشی از افزایش استخدام در کل کشور را شامل می‌شود که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

مرکز آمار کانادا اعلام کرده که از سال ۲۰۰۰ تا به حال نرخ بیکاری هر ساله روند کاهشی داشته است.

نرخ استخدام مهاجرین نیز طی این سالها بیشترین افزایش را نشان می‌دهد. سه ایالتی که بیشترین نرخ استخدام را دارند به ترتیب عبارتند از: اونتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا.