نیلا گشت

الهيه-مريم شرقى-پلاك ٦٤
ایمیل: Info@nilagasht.com
1765 (تماس از تهران)
تلفن: 22012586-021

شماره تماس تلگرام: ۰۹۱۲۰۲۱۲۵۸۶

رفع ریجکت،تجدیدنظرویزا،CAIPS NOTET Tag

بهترین روش و یا حقوقی ترین اقدام درخواست دریافت CAIPS Notes یا Global Case Management System) GCMS File) است که از ماه جون ۲۰۱۰  جایگزین سیستم CAIPS شده.GCMS گزارشی تخصصی ویادداشت های الکترونیکی افسر مهاجرت در زمان بررسی پرونده متقاضی می باشد....

طراحی سایت