نیلا گشت

الهيه-مريم شرقى-پلاك ٦٤
ایمیل: Info@nilagasht.com
1765 (تماس از تهران)
تلفن: 22012586-021

شماره تماس تلگرام: ۰۹۱۲۰۲۱۲۵۸۶

تشریفات فرودگاه CIP| لانج

تشریفات فرودگاه CIP| لانج

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از تشریفات فرودگاه CIP لانج ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠـﺮﺑﻪ اﯾﻰ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺗﺮ را در ﻓـﺮودﮔﺎه ﻫﺎى ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿـﺎ ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دوردﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ ﻫـﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺘﻰ را در ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ زیاد باشد،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ راه ﭘﯿﺶ از ﭘﺮواز ﺑﻌﺪى آزار دﻫﻨدهﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ى ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ آﺳﻮد هﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻔﺮ ﺷﻮد.

 

لانج فرودگاهی

 

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿـﺎزى، ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﻓــﺮودﮔﺎه ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒـﺮ درﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﮑﺎﻧـﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻧﺞ(lounge) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﻰﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮ عﺷﺎن ﺷﺮاﯾﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﭘﺮواز اول ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﭘﺮواز ﺑﻌﺪى آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو ﭘﺮواز ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻟﻮﮐﺲ و آرام، ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﭙﺮى ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺑـﺮاى اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آراﻣﺶ، ﺑﺪور از ﻓﻀﺎى ﭘﺮ از ازدﺣﺎم ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎى ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ، ﭘـﺬﯾﺮاﯾﻰ ﺑﺎ اﻧـﻮاع ﻏـﺬاﻫﺎ و ﻧـﻮﺷﯿﺪﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻠـﻒ ﺳـﺮوﯾﺲ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺖ راﯾـﮕﺎن، اﻣـﮑﺎن ﮔـﺮﻓﺘﻦ دوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠـﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﺎى ﻟﻮﮐﺲ و زﯾﺒﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ نیلاگشت ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨـﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب، 24ﺳﺎﻋﺘﻪو7روز ﻫﻔﺘﻪاﻣﮑﺎن رزرو ﺑﯿﺶ از1000ﻻﻧﺞ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ،خدمات CIP ومرحبارابرای مسافرین خود ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد.

ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ 48 ساعت پیش ازسفرتان با ما تماس یگیرید ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ، از ﻣﺰاﯾﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺧﺪﻣﺎت CIP و فست ترک در فرودگاه امام و تمام فرودگاهای دنیا

 

ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ CIPو فست ترک بخشی ازخدمات فرودگاهی بهﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﯾﺪکه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺜﯿﺮاﻟﺴﻔﺮ، ﺗﺠاروبه ویژه اﻓﺮادى ﮐﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.

 

ﺗﺴـﺮﯾﻊ و راﺣﺘـﻰ ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒـﻮر از ﮔﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﺎزرﺳﻰ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر و ﮐﻨﺘـﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب، ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﭘﺮواز، ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺣﺒﺎ

 

شرکت مرحباﮐﺎر ﺧﻮد را درسال 1991در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿ ﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ  دوﺑـﻰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻰ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮه آﻏﺎز ﮐﺮد. از آن زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ این شرکت به 600اﻧﻔﺮ از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،این شرکت سالانه ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﻰ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺧـﻮد را در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺤﺮﯾﻦ،سوییس و لندن ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﻣـﺮﺣﺒـﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﻰ از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارزش و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﯿﺪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

از آﻣﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز و ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﭼﻤﺪا نﻫﺎ، ﻋﺒﻮر از ﮔﯿﺖ ﭘـﺮواز ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘـﺮاﺣﺖ و آراﻣـﺶ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘـﻈﺎر در ﻓـﺮودﮔﺎه از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﯾﺪ.

برای بهره مندی از این خدمات با کارشناسان ما در تماس باشید:

تماس از تهران 1765

22012586

info@nilagasht.com

 

 

 

طراحی سایت